1. Ո՞ր դարձվածքն է պատկերված նկարում:
Ա. երկուսն էլ մի սանրի կտավ են Բ. երկու տիրոջ ծառա
Գ. երկու ոտքը չորս անել Դ. երկու ոտքը մի մաշիկ դնել
Ե. երկու ոտքով ցեխն ընկնել
2. Ո՞ր բառազույգը «երկերեսանի» չէ:
Ա. սյուն և շար Բ. զարդ և նկար Գ. քաղաք և մայր
Դ. նախշ և քանդակ Ե. դաշտ և վայր
3. Հինգտառանի համեղ միրգ եմ: Եթե երկու տառս հանես, կդառնամ կիրճ: Ի՞նչ եմ ես:
Ա. սալոր Բ. խաղող Գ. ծիրան Դ. խնձոր Ե. կեռաս
4. Լու, մժեղ, մեղու, ծղրիդ, լուսատտիկ, զատիկ, մրջյուն, թիթեռ միջատները հավաքվեցին,
բանակ կազմեցին և իրենց համար կարգախոս ընտրեցին: Ո՞րն էր այդ կարգախոսը:
Պատասխանը թաքնված է միջատների անվանումների շարքում:
Ա. «Ազնիվ ու բարի» Բ. «Ուժեղ ու արի» Գ. «Զորեղ ու տոկուն»
Դ. «Միամիտ ու համեստ» Ե. «Ուժեղ ու հզոր»
5. Գետաքար, գետափ, գետնանուշ, գետեզր, գետամերձ բառերից որի՞ն ջուրը հարազատ չէ:
Ա. գետաքար Բ. գետաձի Գ. գետնանուշ Դ. գետաջուր Ե. գետաձուկ
6. Ի՞նչ բառ է թաքցրել մեղվիկը:
սագ, կարագ, պահարան, աշխարհամարտ,
Ա. նախաճաշարան Բ. դասամատյան Գ. սահմանապահ
Դ. դասագիրք Ե. շախմատասեր
7. ՄՈՒՐ(2), ՍԱԳ(1), ԴՈՒՐ(2) բառաշարքի օգնությամբ Մարինեն բառ է մտապահել:
Փակագծերում եղած յուրաքանչյուր թիվ ցույց է տալիս, թե Մարինեի մտապահած բառի և
բառաշարքի տվյալ բառի մեջ քանի ընդհանուր տառ կա, ընդ որում՝ նույն դիրքերում:
Մարինեի մտապահած բառն է՝
Ա. դաս Բ. սար Գ. սուր Դ. մուգ Ե. մասուր
8. Երեխաները դասարանում բառքամոցի էին խաղում: Ո՞ր բառից նրանք քամեցին հասակ,
սարյակ, կայարան, արկած, կարաս, կածան, նկար բառերը:
Ա. սահնակ Բ. հակասություն Գ. հասարակություն
Դ. հասարակածային Ե. հանկարծահաս
9. Ո՞ր բառն իրեն զույգ կընտրի և «խունջիկ-մունջիկ» կստեղծի նոր բառ՝ իր առաջին տառին
ձեռք չտալով:
Ա. պարապ Բ. մանր Գ. սուս Դ. փոքր Ե. հաց
10. Ակռա, ամուլ, կերոն, քաղաք, թաս, թույն, թակ բառերը գլուխկոնծի տալով փոխվեցին՝
բացի մեկից: Ո՞ր բառն էր դա:
Ա. կերոն Բ. ակռա Գ. թույն Դ. քաղաք Ե. ամուլ
4 միավոր գնահատվող առաջադրանքներ
11. Պատասխանի տարբերակներում բերված բառերից մեկը մեղվիկի թաքցրած բառի
«հակառակորդն» է: Ո՞ր բառն է դա:
միանալ — իմանալ
կատաղել — տեղակալ
հաստանալ —
Ա. բարակել Բ. հարստանալ Գ. զայրանալ Դ. լայնանալ Ե. իմաստնանալ
12. Ո՞ր դարձվածքն է պատկերված նկարելուկով:
Ա. Տասը չափել, մեկ կտրել Բ. Մեկը երկու չանել
Գ. Մեկը տասը շինել Դ. Տասը կտոր լինել
Ե. Երեսը գոմշի կաշի շինել
13. Սեեր, տոք, իթք, քհոն, տյա խառնագրերը ճիշտ մեկնելով՝ կգտնես խառնագրի
օրինաչափությունը և ավելորդ բառը: Ո՞րն է ավելորդ:
Ա. սեեր Բ. տոք Գ. իթք Դ. քհոն Ե. տյա
14. Ամբողջացրո՛ւ հայկական ժողովրդական առածը:
Գործը վաղվան մնաց, 1. Ո՞ր դարձվածքն է պատկերված նկարում:
Ա. երկուսն էլ մի սանրի կտավ են Բ. երկու տիրոջ ծառա
Գ. երկու ոտքը չորս անել Դ. երկու ոտքը մի մաշիկ դնել
Ե. երկու ոտքով ցեխն ընկնել
2. Ո՞ր բառազույգը «երկերեսանի» չէ:
Ա. սյուն և շար Բ. զարդ և նկար Գ. քաղաք և մայր
Դ. նախշ և քանդակ Ե. դաշտ և վայր
3. Հինգտառանի համեղ միրգ եմ: Եթե երկու տառս հանես, կդառնամ կիրճ: Ի՞նչ եմ ես:
Ա. սալոր Բ. խաղող Գ. ծիրան Դ. խնձոր Ե. կեռաս
4. Լու, մժեղ, մեղու, ծղրիդ, լուսատտիկ, զատիկ, մրջյուն, թիթեռ միջատները հավաքվեցին,
բանակ կազմեցին և իրենց համար կարգախոս ընտրեցին: Ո՞րն էր այդ կարգախոսը:
Պատասխանը թաքնված է միջատների անվանումների շարքում:
Ա. «Ազնիվ ու բարի» Բ. «Ուժեղ ու արի» Գ. «Զորեղ ու տոկուն»
Դ. «Միամիտ ու համեստ» Ե. «Ուժեղ ու հզոր»
5. Գետաքար, գետափ, գետնանուշ, գետեզր, գետամերձ բառերից որի՞ն ջուրը հարազատ չէ:
Ա. գետաքար Բ. գետաձի Գ. գետնանուշ Դ. գետաջուր Ե. գետաձուկ
6. Ի՞նչ բառ է թաքցրել մեղվիկը:
սագ, կարագ, պահարան, աշխարհամարտ,
Ա. նախաճաշարան Բ. դասամատյան Գ. սահմանապահ
Դ. դասագիրք Ե. շախմատասեր
7. ՄՈՒՐ(2), ՍԱԳ(1), ԴՈՒՐ(2) բառաշարքի օգնությամբ Մարինեն բառ է մտապահել:
Փակագծերում եղած յուրաքանչյուր թիվ ցույց է տալիս, թե Մարինեի մտապահած բառի և
բառաշարքի տվյալ բառի մեջ քանի ընդհանուր տառ կա, ընդ որում՝ նույն դիրքերում:
Մարինեի մտապահած բառն է՝
Ա. դաս Բ. սար Գ. սուր Դ. մուգ Ե. մասուր
8. Երեխաները դասարանում բառքամոցի էին խաղում: Ո՞ր բառից նրանք քամեցին հասակ,
սարյակ, կայարան, արկած, կարաս, կածան, նկար բառերը:
Ա. սահնակ Բ. հակասություն Գ. հասարակություն
Դ. հասարակածային Ե. հանկարծահաս
9. Ո՞ր բառն իրեն զույգ կընտրի և «խունջիկ-մունջիկ» կստեղծի նոր բառ՝ իր առաջին տառին
ձեռք չտալով:
Ա. պարապ Բ. մանր Գ. սուս Դ. փոքր Ե. հաց
10. Ակռա, ամուլ, կերոն, քաղաք, թաս, թույն, թակ բառերը գլուխկոնծի տալով փոխվեցին՝
բացի մեկից: Ո՞ր բառն էր դա:
Ա. կերոն Բ. ակռա Գ. թույն Դ. քաղաք Ե. ամուլ
4 միավոր գնահատվող առաջադրանքներ
11. Պատասխանի տարբերակներում բերված բառերից մեկը մեղվիկի թաքցրած բառի
«հակառակորդն» է: Ո՞ր բառն է դա:
միանալ — իմանալ
կատաղել — տեղակալ
հաստանալ —
Ա. բարակել Բ. հարստանալ Գ. զայրանալ Դ. լայնանալ Ե. իմաստնանալ
12. Ո՞ր դարձվածքն է պատկերված նկարելուկով:
Ա. Տասը չափել, մեկ կտրել Բ. Մեկը երկու չանել
Գ. Մեկը տասը շինել Դ. Տասը կտոր լինել
Ե. Երեսը գոմշի կաշի շինել
13. Սեեր, տոք, իթք, քհոն, տյա խառնագրերը ճիշտ մեկնելով՝ կգտնես խառնագրի
օրինաչափությունը և ավելորդ բառը: Ո՞րն է ավելորդ:
Ա. սեեր Բ. տոք Գ. իթք Դ. քհոն Ե. տյա
14. Ամբողջացրո՛ւ հայկական ժողովրդական առածը:
Գործը վաղվան մնաց, __________________ :
Ա. ուրեմն դա է ճիշտը Բ. թող մի օր էլ մնա Գ. իմացիր՝ կորավ գնաց
Դ. ավելի հեշտ կարվի Ե. լույսը ուշ կբացվի
15. Առաջին բաղաձայնը մոտեցավ Դ-ի դրկիցին և նրա հետ նստեց «90»-ի կողքին: Ի՞նչ ստացանք:
Ա. բեղ Բ. գյուղ Գ. եղան Դ. բեռ Ե. բար:

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s